Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ – I am being one Word with you, Father (Mt 11:25)

Posted July 9, 2017 11:37 pm by Father George David Byers

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ – I am being one Word with you, Father (Mt 11:25)

Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ (Mt 11:25) – Let’s see… Is that, “I praise you, Father…” No, no. How about “I thank you”? Or “I confess you”? Or “I profess you”? No, no, no. It’s more like “I am intensely in agreement … Continue reading

Read more ... http://ariseletusbegoing.com

Send this to a friend